سرح العیون فی شرح العیون
ناشر: بوستان کتاب

دیوان الهامی کرمانشاهی
ناشر: میراث مکتوب

التمهید فی شرح قواعد التوحید
ناشر: آیت اشراق

تشنه دانش

تفسیر شریف بیان السعاده
دوره ۱۴ جلدی

تاریخ ابن خلدون
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ عثمانی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی